YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
HESAPLARINA YATIRILACAK TUTARLAR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, Bakanlığımız bünyesinde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

409/A maddesine istinaden Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş olup, Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 03.09.2021 tarihli 31587 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mezkûr Yönetmeliğin “Gelirlerden alınacak paylar” başlıklı 28 inci maddesi ile “Fiyat tespiti” başlıklı 29 uncu maddesi hükümlerine istinaden, Bakanlık Makamının Olurları ile işletmenin 2022 yılında döner sermaye kapsamında verilecek hizmetler ve hizmet bedelleri 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce aşağıda yürütülen hizmetler ile ilgili ücretler Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi hesaplarına yatırılacaktır.
Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemindeki (E-TUYS) belgeler için ödeme işlemleri sadece E-TUYS üzerinden gerçekleştirilecektir. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin görsellere, E-TUYS uygulamasında yer alan Kullanım Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

Kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin her bir revize işlemi için yapılacak ödemelerde ise
https://kolaytahsilat.sanayi.gov.tr/payment-system/to-pay-external bağlantı adresinden ödeme
yapıldıktan sonra ilgili ödeme belgeleri yatırımcı tarafından çıktısı alınarak fiziki olarak gönderilen müracaat dosyasına eklenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1- Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretlere % 18 KDV dahildir.

2- Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretler peşin alınır. Gerçek veya tüzel kişilik tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez.

3 -Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili başvuru esnasında alınan ücret, başvuru yapılan yılın birim fiyatı üzerinden tahsil edilir. Hizmet sonraki yılda tamamlanmış olsa bile yıl içi fiyat farkı
uygulanmaz.Ancak başvuru için ayrı, düzenlenecek belge için ayrı ücret alınacağı durumlarda; belge için belgenin onaylandığı tarihteki birim fiyat uygulanır.

4- Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili yapılan müracaat sonrasında işlem yapılması, başvurunun olumsuz sonuçlandırılması, eksik belgenin süresi içerisinde tamamlanamaması, işlem yapılmış
başvurunun gerçek veya tüzel kişilik tarafından geri çekilmesi halinde işlem ücretleri geri iade edilmez, sonraki başvurular ve diğer işlemler için kullanılamaz.

5- Birim fiyat listesinde belirlenen tüm hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller, sertifika ve/veya belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin
gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez.

6- Belgenin zayi olması halinde yeni belge düzenlenmesinde belge bedelinin tam ücreti alını

7 – Belge müracaat dosyasında eksik evrak olması durumunda tekrar ücret yatırmadan eksik evrakların tamamlanması için ek süre 30 gün olarak belirlenmiştir.