Teşvikli İşlemler

Devletimiz bu üretim finansını;

 • Yatırım teşvik
 • Dahilde işleme
 • Hariçte işleme
 • Şeker Tahsisat Belgesi ( C Şekeri)
 • Ar-Ge Destekleri
 • Tarife Kontenjanı İthal Lisansı Alımı
 • İşçi Sağlığı İzinleri
 • Kullanılmış Makina İzinleri
 • OKSB

Yatırım Teşvik Belgesi Kullanım Bilgileri

 1. DİKKAT: Yatırıma Başlama Tarihi: Bina inşaat harcamaları desteğinden yararlanmak için Teşvik Belgesi başvurusu yapılmış olmalıdır.
 2. Makine Liste Revizesi: Teşvik belgesi ithal ve yerli makine listelerinde kayıtlı makinelerde fiyat değişikliği (+%100) ve (-%50) sınırlarında yapılabilir. Makine listesinde mevcut makinelerin isim, miktar ve fiyatlarında değişiklik yapılabilir. Yeni makineler eklenebilir. Yatırım bütünlüğü korunmak kaydıyla makinelerin tümü alınmak zorunda değildir.
 3. Belge Revizesi: Makinalar için toplam harcama tutarı, öngörülen toplam harcama tutarına göre %50’yi aşması halinde belge değerleri revize edilebilir. Ayrıca, belgede kayıtlı kredi dağılımı, özkaynak sermaye dağılımı, ünvan, adres, vergi dairesi vb. diğer bilgilerin değişmesi halinde Yatırım Teşvik belgesi revize edilmelidir.
 4. Belge Süresi: Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri belge üzerinde yazılıdır. Belge süresi sonuna kadar yatırımın tamamlamaması halinde, bir defaya mahsus belge süresinin yarısı kadar ek süre alınabilir. Belge süresi olağanüstü haller dışında tekrar uzatılamaz.
 5. Yatırımın Nakli: Yatırımların işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması yasal zorunluluktur. Bakanlıktan izin alınması halinde yatırımın nakli mümkündür. Bölgesel teşviklerde, teşvik belgesinde yazılı destekler yatırımın taşınacağı bölge desteklerine göre güncellenir. Bu destekler, taşınılan bölgeye göre lehte veya aleyhte değişebilir.
 6. Yatırımın Devri: Yatırım tamamlama vizesi yapılmış makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, satın alma tarihinden itibaren beş yılı doldurmuş ise serbesttir. Yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla devir, satış, ihraç ve kiralama işlemleri için Bakanlıktan izin alınması gerekmektedir.
 7. Yatırım Tamamlama Vizesi: Yasal olarak, Teşvik Belgesi’nin süre bitiminden itibaren veya belge süresi uzatılmış ise ek süre bitiminden sonraki altı ay içinde kapatma başvurusu yapılmalıdır. Kapatmanın onaylanması için; a. Yatırım yerine göre asgari yatırım harcama tutarının aşılmış olması, b. Belge kapsamında alınmış olan tüm makinelerin tesiste bulunuyor olması, c. Tesiste üretim yapılabiliyor olması gerekmektedir. Aksi halde yararlanılan destekler faiz ve cezaları ile birlikte geri alınır.
 8. Makine Temin Süresi: Makineler belge süresi içerisinde olmak kaydı ile farklı zamanlarda yurt içi veya yurt dışı piyasadan temin edilebilir.
 9. Belge Zayii: Teşvik belgesi veya eklerinden herhangi birinin kayıp olması halinde (mücbir sebepler hariç), belge zayi harcı ödenerek tasdikli suret çıkarılabilir.
 10. Kullanılmış Komple Tesis İthali: Teşvik Belgesi kapsamında ithal izni aranmadan, kullanılmış komple tesis ithal edilebilir.
 11. Kullanılmış Makine İthali: İmalat sanayi tesislerinde kullanmak üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatların ithalatı için, önceden ithalat izni alınması gerekmektedir.

Kullanılmış Makine İthalat İzni

Sanayi tesislerinde kullanmak üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatların ithalatı için önceden ithalat izni alınması gerekmektedir.

Kullanılmış makine ithal kararını vermeden önce, ithalatının yapılıp yapılamayacağı, makinelerin özelliklerine göre ithalata uygunluğu hakkında, İnanç Lojistik Teşvik uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

Aksi halde makineleriniz gümrükten geçmeyebilir.

Kullanılmış makine veya tesislerin ithalatı için kaynağında yapılması gereken işlemler ve hazırlanması gereken onaylı evraklar olmadan ithalat yapılamaz.

Kullanılmış makine ithalatına karar vermeden önce gerekli işlemler zamanında ve hassasiyetle yapılmalıdır.

Aksi halde ithalatın yapılması mümkün olmayabilir. Makinelerin GTİP numaralarının, tanımlarının, bazı teknik özelliklerinin bildirilmesi halinde İnanç Lojistik Teşvik uzmanları ithalattan önce yasal şartları ve yapılması gerekenleri bildirir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

İhraç edilecek mamullerin imalatında kullanılmak üzere ithal veya yerli alınacak ham madde ve yardımcı malzemelerin, vergi ödenmeksizin ithalatını sağlayan devlet desteğidir.

 Dahilde İşleme İzin Belgesi ile sağlanan destekler

 1. Gümrük Vergisi,
 2. KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)
 3. KDV İstisnası (İthal ve yerli hammadde ile yardımcı madde alımlarında uygulanır.)

İnanç Lojistik Kurumu belge alımı ve belge sorumluluğunuz sona erinceye Kadar aralıksız hizmet sunar.

 • Bilgilendirme: Firmanızın kapasite raporuna ve isteklerinize göre menfaatleriniz ve riskleriniz konusunda yazılı bilgilendirme yapar.
 • Raporlama: Belge kullanım sürecinde ithalat, ihracat miktar ve tutarlarınızı sistemden izler. Süre alımı, kapatma, TEV (telafi edici vergi) riskleriniz hakkında raporlar sunar.
 • Sisteme giriş kaydı: Belgenizi kullanarak gerçekleşen yerli hammadde alımı, ihracat sayılan satış ve teslim faturalarının sisteme girişini yapar.
 • Belge revizeleri: GTİP, madde adı, miktarı, fiyat değişikliği, süre uzatımları şirket adres ve unvan değişikliği ihtiyaçlarınızı zamanında gerçekleştirir.
 • TEV hesaplaması: Üçüncü ülkelerden ithal edilen hammadde ile üretilen ve AB ülkelerine ihraç edilen ürünler için TEV hesaplamalarınızı yapar.
 • Dahilde İşleme İzin Belgenizin Kapatılması: Belge kapatma dosyanızı hazırlar, başvuruyu yapar, işlem süreçlerini sonuçlanıncaya kadar takip eder.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanım bilgileri

 1. %10 Teminatlı veya İndirimli Teminatla İthalat: İthalat aşamasında teminat verilerek, ödenmesi gereken vergiler ödenmeden ithalat yapılabilir.
 2. Sanayi ürünleri içeren ve son dört yıl içinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında, toplam 1 (bir) milyon USD’den, Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri içeren belgeler kapsamında ise 500 (beşyüz) bin USD’den az olmamak üzere gerçekleştirilen ihracat tutarı kadar indirimli teminat hakkı elde edilebilir. Yeni belge alımında %10 teminat mektubu vermeden ithalat yapabilirsiniz.
 3. Ayrıca, OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi) sahibi firmalara da belirli oranlarda indirimli teminat sağlanır.
 4. Süre Uzatımı: Süre uzatımı yapabilmek için ihracat taahhüdünün en az %25’i gerçekleşmiş olmalıdır.
 5. TEV Ödemesi: Gümrük Vergili olarak ithal edilen hammadde ile üretilen ürünün AB veya dolaşım belgesine bağlı olarak vergi doğmayan ülkelere ihraç edilmesi halinde “TEV” (Telafi Edici Vergi) ödenmesi zorunludur.
 6. Belgelerin Uyumluluğu: Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri, belgede bulunan ithalat ve ihracat listeleri ile uyumlu olmalıdır. Aksi halde gerçekleşen ihracatlarınız kabul edilmez. Belgeniz kapatılamaz.
 7. Döviz Tahsis Oranı: Belgenin kapanabilmesi için ithal döviz tutarı (CIF)/ihraç döviz tutarı (FOB) = %80’den yukarı olmamalıdır. Aksi halde belge kapatılamaz. Döviz kullanım oranı sektöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
 8. Belgenin Kapatılması: Belge kapsamında alınan ithal, yerli hammadde ve yardımcı maddelerin imalatta kullanılarak ihraç edildiği beyan edilir. İhraç edilmeyen hammaddeler için yararlanılan destekler faiz ve cezası ile geri ödenir.
 9. Ekspertiz Raporu: Kapasite Raporunda birim kullanım miktarları net görülmeyen ve sektörel bazlı özel şartlara şerh düşürülen belgeler kapsamında Ekspertiz Raporu alımına hizmet sunar.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Hariçte İşleme İzin Belgesi Türkiye’deki hammadde veya yardımcı malzemelerin

 • işlenmek veya yenilenmek üzere yurtdışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi
 • işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak Türkiye’ye ithal edilmesi veya başka ülkelere transit ihracat faaliyetlerini kapsar.

Yurtdışında işlem görmüş ürünlerin, Gümrük birliğine dahil, farklı bir ülkeye ihracatı, Hariçte İşleme İzin Belgesi ihracat yükümlülüğü kapsamında değerlendirilir.

Belgenin kapatılması: İhraç edilen hammaddenin yurtdışında mamul imalatında kullanılarak elde edilen ürünün, Türkiye ve diğer gümrük birliği ülkelerine ihracatının gerçekleşmesi halinde belge müeyyidesiz kapatılabilir.

 • Firmanızın belgelerini inceler.

Menfaatleriniz ve riskleriniz hakkında kapsamlı bilgilendirir.

 • Belge kullanım sürecinde hammadde ihracatı ve mamul ithalatında dikkat edilecek hususlar hakkında zamanında yapar.
 • GTİP, madde adı, miktarı, fiyat değişikliği, süre uzatımları, şirket adres ve unvan değişikliği ihtiyaçlarınızı zamanında gerçekleştirir.
 • Belge kapatma dosyanızı hazırlar, başvuruyu yapar, işlem süreçlerini sonuçlanıncaya kadar takip eder.

İthal İzinleri ve Kontrol Belgeleri

Sağlık Bakanlığı İzinleri

KOZMETİK BİLDİRİMİ:

Kozmetik ürün ithalatı veya üretimini yapan firmalar, Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği yükümlülüğüne göre piyasaya kozmetik ürün arz edebilmeleri için Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.

KONTROL BELGESİ: İthal edilecek içme suyu ve mineralli sular, ruhsatlı ilaçlar, bu ilaçların hammaddeleri vb. ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden denetimi Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabidir. Kontrol Belgesi ithalat aşamasında Gümrük Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gereken, 6-12 ay süreli bir belgedir.

GÖZETİM BELGESİ: Gözetim uygulamasına tabi eşyanın ithalatı için, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen izin belgesidir.

Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar/veya şartlarda artması halinde ithalatın, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek, “Gözetim Belgesi” ile izlenmesi amaçlı uygulamadır.

TARİFE KONTENJANI UYGULAMASI VE İTHAL LİSANSI BELGESİ:

 İthal Lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen belgeyi ifade eder.

Otonom Tarife Kontenjanı (Tek Taraflı): İç piyasada dengelerin korunabilmesi ve fiyatların makul bir seviyede oluşmasını sağlamak amacıyla bazı ürünlerin belirli bir dönem için indirimli veya %0 gümrük vergisi ile ithalatı için tarife kontenjanı açılmaktadır.

İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanları:

 Serbest Ticaret Anlaşmalarından veya Tercihli Ticaret Anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında sadece anlaşma imzalanan ülkeye yönelik tarife kontenjanı uygulanabilmektedir. Tarife Kontenjanı uygulaması kapsamında ürün grupları miktarsal olarak kotaya bağlanabilmekte başvuru miktarları kurum tarafından kısıtlanabilmektedir.

İTHAL ŞAHADETNAMESİ: İhracatçı ülkeler tarafından kontrole tabi tutulan harp araç ve gereçleri ile bunları üretme niteliğine haiz kritik malzemelerin ithalatında alınması gereken ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen belgedir.İthalat öncesi İthal Şahadetnamesi Tebliğine tabi ürün işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

KULLANILMIŞ MAKİNE İTHAL İZİNLERİ: İmalat sanayi tesislerinde kullanmak üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatların ithalatı için, önceden ithalat izni alınması gerekmektedir.Kullanılmış makine veya tesislerin ithalatı için kaynağında yapılması gereken işlemler ve hazırlanması gereken onaylı evraklar olmadan ithalat yapılamaz.Kullanılmış makine ithalatına karar vermeden önce yapılması gereken işlemler zamanında ve hassasiyetle yapılmalıdır. Aksi halde ithalatın yapılması mümkün olmayabilir.Makinelerin GTİP numaralarının, tanımlarının ve bazı teknik özelliklerinin bildirilmesi halinde teşvik uzmanlarımız yasal şartları ve yapılması gereken işlemleri bildirir.

Şeker Tahsisat Belgesi (C ŞEKERİ)

C Şekeri Tahsisi Nedir?

C şekeri, A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekerdir.

( A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,
B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını ifade eder. )

Şeker Kanunu’na göre yurtiçinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekeri, imalatçı- ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilir.

İmalatçı-ihracatçı firmalara yaptıkları ihracat karşılığında, C şekeri kapsamındaki pancar şekerinin satışı yapılır. Satış işlemi ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun biçimde belgelendirilmesi sonrasında yapılır.İhracat evrakları ve başvuru dosyası ilgili İBGS’ne teslim edilir. İBGS gerekli incelemeleri yaparak Şeker Kurumu’na onaya gönderir. Şeker Kurumu uygun bulursa firma adına “Tahsisat Belgesi” düzenler.

Tahsisat Belgelerinin kullanım süresi 6 (altı) ayla sınırlı olup, Tahsisat Belgesinde belge süresi ve süre bitim tarihi yer alır. Tahsisat miktarı da dikkate alınarak, imalatçı-ihracatçı tarafından talep edilmesi, ya da Kurumca gerekli görülmesi halinde belge süresi, 6 aydan daha az süreli olarak belirlenebilir.Üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kaydı bulunmayan Gümrük Beyannamelerinin C şekeri tahsisatında dikkate alınabilmesi için, Beyannamelerin 44 nolu hanesinde imalatçı firma unvanının yer alması zorunludur.

Miktar

İmalatçı-ihracatçıların C şekeri hakediş miktarları, Ek-1’de yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, gerek duyulması halinde imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) oranları esas alınmak suretiyle, Kurumca hesaplanır.

Tahsisat miktarının hesaplanmasında; yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, Ek-1 listedeki ürünlere ait oranlar veya Ek-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bulunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan şeker (sakaroz) oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır.

Ek-1 listede yer almayan ve/veya şeker kullanım oranı hususunda tereddüt hasıl olan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları ise, tahsisat belgesi düzenleme aşamasında kapasite raporunun yanı sıra, gerek duyulması halinde analiz raporları ile diğer belge ve bilgiler Kurumca değerlendirilerek belirlenir.

Gümrük Müsteşarlığı tarafından ihracatı gerçekleşen şekerli mamulden numune alınmış ise, bu numunede analiz yaptırılacak olup analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) yüzdesi, tahsisata esas olarak kullanılır.

Yukarıda sıraladığımız sayısız desteklerle birlikte bizim hizmet alanımız olan bu imkânları müteşebbislerimizin imkânına sunmaktadır.

Biz “İnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu” olarak bu duygu ve düşünce ufkunda; bilinç, bilgi, tecrübe ve empatimizle müşterilerimizi anlıyor ve tam zamanında hizmet veriyoruz. Çınar Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Teşvikli İşlemler
Dahilde İşleme
Mahmut BAŞ
tesvik@inancgroup.com
0533 648 88 76
Teklif İste

Sıkça Sorulan Sorular

İlk Belge Talep Miktarında Dikkate Alınan Hususlar

İlk DİİB, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4’ü kadar düzenlenir
Sonraki DİİB’lerin miktarı belirlenirken aşağıdaki konular dikkate alınır:

 • Önceki belgelerde kullanılan miktar
 • Belge orijinal süreleri
 • Açık belgelerdeki ihracat performansı
 • Sektörel kısıtlamalar

TEV Tanımı: (İhracat Yapılan Ülkeye Göre TEV ödemesi gerekebilir.)

Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir. (Beyan usulüne tabidir.)
Vergi tutarı: Ödenecek vergi tutarı, ihraç malının bünyesinde kullanılan ithal girdinin gümrük vergisi kadardır. İthal girdinin gümrük vergisi tutarı ihracat anındaki kur çarpılarak TEV olarak ödenir.
Tarım Ürünleri : İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ürünlerdir.(1-24 Fasıllar)
Sanayi Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının II sayılı listesinde yer alan ürünlerdir.
İşlenmiş Tarım Ürünleri : İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ürünlerdir.
Tercihli ticaret, A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanı) eşliğindeki ihracatta geçerlidir.
ATR Dolaşım Sertifikası : Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin AT’a ihracatında.
EUR-1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı:
Tarım ürünlerinin ve AKÇT ürünlerinin AT’a ihracatında,
STA imzalanan ülkelere, bu Anlaşma kapsamı ürünlerin ihracatında,
PAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında.
EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı: PAAMK’a

Dahilde İşleme İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Belgeler Elektronik ortamda verildiği için, öncelikle yetki alımı gerekir.
1-Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş, kuruluştan sonraki adres ve unvan değişikliği gazeteleri ve son yayımlanan gazete) – Ticaret Odası onaylı orj.
2-İmza Sirküleri – noter onaylı
3-Firmaya ait Vergi Mükellefiyet Yazısı – vergi dairesinden orijinal
4-Taahhütname – noterden, asıl (örnekleri aşağıda)
5-İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu – Sanayi odası onaylı
6-Firma Tanımlama Formu (örneği aşağıda)
7-İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge
8- 12 Aylık SGK Tahakkuk Fişleri ve Tablo Dökümü – fotk (örneği ekte)
9- Fabrikaya ait Son 6 aylık elektrik faturaları – fotk
10-Fabrika Kiralık ise Kira Sözleşmesi (orijinal 1 nüsha)
11-Var ise OKS Belgesi