DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceği

GENEL
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :E-85593407-165.01

Konu :Teslim Şekilleri

26.02.2021 / 61634634
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 17.2.2020 tarihli ve 52344630 sayılı yazımız.
b) 21.10.2020 tarihli 58349437 sayılı yazımız.

Bilindi üzere, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili olarak, ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımızda açıklamalara yer verilmiştir.
Ancak, konu ile ilgili olarak yapılacak işlem hususunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmakta olup aşağıda konu ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1. INCOTERMS 2020’nin yürürlüğe girmesi

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, ICC – Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi’nin 16/1/2020 tarihli MTO-008 sayılı yazısında, 1/1/2020 tarihinde INCOTERMS 2020’nin yürürlüğe girdiği, INCOTERMS 2020 ile birlikte, DAT (Terminalde teslim) teriminin isminin, DPU (Belirlenen yerde boşaltılmış olarak teslim) olarak değiştirildiğinden bahisle, “… DAP, DPU ve DDP’den oluşan “D”li terimlerde teslim varma yerinde gerçekleşir. Bu nedenle “D”li terimler, “boşaltmada (varma yerinde) satışlar” olarak adlandırılan grubun içinde yer alırlar. Bu terimler uyarınca mallar varma yerinde, yani taşımanın gerçekleştirilmesinden sonra alıcıya teslim edildiği için, mallara ilişkin tüm ziya ve hasar bu noktaya kadar satıcıya aittir. Bu nedenle satıcının, bu hasar ve kayıp riskine karşı sigorta yaptırması mutlaka önerilir. Ancak bu sigorta Incoterms 2020 kapsamında terimleri kapsamında bir sigorta değildir ve tamamen satıcının ihtiyarındadır.” denildiği belirtilmiştir.
2. INCOTERMS 2020’de sigorta masrafları
İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda; Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commarce – ICC) tarafından yayımlanan 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS (İç ve Dış Ticarete İlişkin Ticari Terimlerin Kullanımı İçin ICC Kuralları) 2020 metni incelendiğinde, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinin her üçü ile ilgili olarak da aynı şekilde ayrı ayrı;
“A Satıcının Yükümlülükleri

A5 Sigorta
Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur.”
“B Alıcının Yükümlülükleri

B5 Sigorta
Alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Ancak, alıcı, satıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak üzere, satıcının sigorta yaptırabilmek için gereksinim duyduğu bilgileri satıcıya sağlamalıdır.”
İfadelerine yer verildiği ve ilgi (a)’da kayıtlı yazımızda belirtilen hususlardan bahisle; taraflarca aksinin kararlaştırılmamış olması kaydıyla, INCOTERMS 2020’de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde mallara ilişkin tüm ziya ve hasarın teslim yerine kadar satıcıya ait olduğu, bu teslim şekillerinde sigorta masraflarının satıcıya ait olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir.
3. INCOTERMS’in önceki versiyonu olan 2010 versiyonundaki düzenleme
Bilindiği üzere, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS 2020’de, sigorta giderleri ile ilgili olarak INCOTERMS 2010’dan bazı farklılıklar bulunmaktadır.
INCOTERMS 2010’da; DAP, DAT (2020 versiyonunda DPU) ve DDP teslim şekillerinin her üçü ile ilgili olarak da “A3-b) Sigorta sözleşmesi” bölümünde “Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Ancak, satıcı, alıcının talebi üzerine hasarı ve masrafları (eğer varsa) alıcıya ait olmak üzere alıcının sigorta yaptırabilmesi için gerekli bilgileri alıcıya sağlamalıdır.” Ve “B3-b) Sigorta sözleşmesi” bölümünde “Alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Ancak, alıcı, talep üzerine sigorta yapılabilmesi için gerekli bilgileri satıcıya sağlamalıdır.” ifadeleri yer almaktaydı.
Tetkikinden de anlaşılacağı üzere, ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımızda yer alan açıklamalar INCOTERMS 2020 çerçevesinde yapılmış olup, INCOTERMS’in önceki versiyonlarına ilişkin bulunmamaktadır.
4. Tarafların aksini kararlaştırabilmesi
INCOTERMS 2020’nin “Giriş” bölümünün 78 inci paragrafında, “Taraflar bazen bir Incoterms kuralını değiştirmek isteyebilir, Incoterms 2020 kuralları bu şekilde yapılacak değişiklikleri yasaklamaz…” denilmektedir.
Bu nedenle taraflarca bu hususta bir farklı bir anlaşma sağlanmışsa, gümrük kıymetinin tespitinde bu hususun dikkate alınması ve hangi masrafların hangi tarafça üstlenildiğinin bu anlaşma dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekecektir.
5. INCOTERMS’e yapılacak atıflar
INCOTERMS 2020’nin “Giriş” bölümünün 9 uncu ve 10 uncu paragraflarında, “9. Eğer taraflar Incoterms 2020 kurallarının sözleşmelerine uygulanmasını isterlerse, bunu sağlamanın en güvenli yolu, tarafların bu niyetlerini şu gibi ifadeler kullanarak sözleşmelerinde açıkça belirtmeleridir:
“[seçilen Incoterms kuralı] [belirlenen liman, yer veya nokta] Incoterms 2020”
“10. Örneğin,
CIF Şanghay Incoterms 2020, veya
DAP No 123, ABC Caddesi, İthalat Ülkesi Incoterms 2020” denilmektedir.
Bu çerçevede, eşyaya ilişkin belgelerden INCOTERMS’in hangi versiyonunun kullanıldığı ve teslim yeri belgelerden anlaşılabilmektedir.
6. Gereken durumlarda yükümlülerden ilave bilgi ve belge istenilebilmesi
DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceği ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ve yukarıda 2 nci maddede açıklanmaktadır.
Bu çerçevede, INCOTERMS 2020 kapsamında bulunan işlemlerde, her bir beyanname için yükümlülerden sigorta yükümlülüğünün kimde olduğunu gösteren belge ibrazı istenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.
Ancak tarafların kendi aralarında farklı bir düzenlemeye gitmelerinin de söz konusu olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu çerçevede, alıcının sigorta masraflarını üstlenmesi durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi uyarınca bu giderlerin gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda konunun 2012/29 sayılı Genelge kapsamında araştırma konusu yapılabileceği açıktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine