TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 54)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 25 (yirmi beş) olarak belirlenmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 70.600’ü aşmayanlar 1 1.313 916 512 386 136
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar 2 1.443 1.007 562 426 150
123.700’ü aşanlar 3 1.576 1.098 615 465 162
1301 – 1600 cm³ e kadar 70.600’ü aşmayanlar 4 2.287 1.715 995 703 270
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar 5 2.517 1.887 1.095 771 295
123.700’ü aşanlar 6 2.746 2.058 1.192 842 322
1601 – 1800 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar 7 4.445 3.476 2.043 1.247 483
177.000’i aşanlar 8 4.851 3.790 2.232 1.362 527
1801 – 2000 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar 9 7.003 5.393 3.170 1.887 742
177.000’i aşanlar 10 7.641 5.886 3.458 2.058 810
2001 – 2500 cm³ e kadar 221.000’i aşmayanlar 11 10.506 7.627 4.765 2.846 1.126
221.000’i aşanlar 12 11.462 8.320 5.197 3.106 1.228
2501 – 3000 cm³ e kadar 442.300’ü aşmayanlar 13 14.648 12.745 7.961 4.282 1.570
442.300’ü aşanlar 14 15.982 13.902 8.686 4.672 1.713
3001 – 3500 cm³ e kadar 442.300’üaşmayanlar 15 22.310 20.075 12.092 6.036 2.211
442.300’üaşanlar 16 24.340 21.898 13.191 6.583 2.415
3501 – 4000 cm³ e kadar 708.000’i aşmayanlar 17 35.078 30.291 17.838 7.961 3.170
708.000’i aşanlar 18 38.270 33.043 19.463 8.686 3.458
4001 cm³ ve yukarısı 840.700’ü aşmayanlar 19 57.415 43.053 25.498 11.460 4.445
840.700’ü aşanlar 20 62.633 46.968 27.817 12.501 4.851
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
  100 – 250 cm3’e kadar 245 183 135 83 32
  251 – 650 cm3’e kadar 506 383 245 135 83
  651 – 1200  cm3’e kadar 1.306 776 383 245 135
  1201 cm3 ve yukarısı 3.168 2.093 1.306 1.037 506

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 1.570 1.037 506
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 2.093 1.306 776
1901 cm3 ve yukarısı 3.168 2.093 1.306
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 3.965 2.368 1.037
26-35 kişiye kadar 4.755 3.965 1.570
36-45 kişiye kadar 5.292 4.488 2.093
46 kişi ve yukarısı 6.348 5.292 3.168
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 1.408 935 458
1.501-3.500 kg’a kadar 2.851 1.652 935
3.501-5.000 kg’a kadar 4.283 3.565 1.408
5.001-10.000 kg’a kadar 4.755 4.038 1.893
10.001-20.000 kg’a kadar 5.715 4.755 2.851
20.001 kg ve yukarısı 7.148 5.715 3.321

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 26.545 21.225 15.916 12.730
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 39.825 31.851 23.887 19.108
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 53.108 42.483 31.851 25.482
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 66.391 53.108 39.825 31.851
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 79.675 63.736 47.795 38.230
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 92.957 74.360 55.762 44.597
20.001 kg. ve yukarısı 106.236 84.980 63.736 50.986

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 1.313 916 512 386 136
1301-1600 cm³ e kadar 2.287 1.715 995 703 270
1601-1800 cm³ e kadar 4.042 3.157 1.860 1.132 438
1801-2000 cm³ e kadar 6.368 4.903 2.882 1.715 676
2001-2500 cm³ e kadar 9.550 6.933 4.332 2.587 1.023
2501-3000 cm³ e kadar 13.318 11.585 7.237 3.891 1.428
3001-3500 cm³ e kadar 20.282 18.250 10.992 5.486 2.012
3501-4000 cm³ e kadar 31.891 27.537 16.217 7.237 2.882
4001 cm³ ve yukarısı 52.195 39.140 23.180 10.416 4.042

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.