Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmiştir.

07.04.2021 HAFTANIN MEVZUAT KONULARI

—–Ticaret Bakanlığınca 01.04..2021 tarih ve 31441 sayılı R.G yayımlanan. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (tebliğ no: 2021/10 Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

——————————————–

——-06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete ve 3766 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

23 Ocak 2020 tarihinde imzalanan ve 7265 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararı”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210406-1.pdf

—————————————————————

—— Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (iki bin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz. Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (iki bin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altı yüz) Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

——————————————————————————

  31.03.2021 62855694 Uzlaşma Başvurularının 62749502 Onay İle Elektronik İmza Düzenlemesine Kadar Kurumsal İnternet Üzerinden Yapılabileceği

———————————————

–Ticaret Bakanlığınca 01.04..2021 tarih ve 31441 sayılı R.G yayımlanan. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ no: 2021/16)

Bu Tebliğin amacı, 23/6/2020 tarihli ve 31164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/10) ile İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü çerçevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar vermiştir.

—————————-

–Ticaret Bakanlığınca 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı R.G yayımlanan. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ no: 2021/21)

Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

 İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünden gerçekleştirilir.

(2) İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgeler, her bir ithalat işleminin mevzuatında yer almaktadır.

(3) Elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul edilebilir.

——————————————————————————

——–Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.03.2021 tarihli ve 2021/13 Sayılı Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması hakkındaki Genelgesi,  Bu genelge ile 22.01.2019 tarihli 2019/1 sayılı Genelgenin 3.üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3) Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut eşyanın tesliminden önce ya da sonra gerçekleştirilen kontroller sonucunda yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca geri verme başvurusunda bulunulması, bu başvurunun idarece reddi işlemine karşı dava açılmasını müteakiben davadan yükümlüsünce feragat edilmesi halinde, herhangi bir işlem tesis edilmez.”

Ancak davanın idare aleyhine sonuçlanması sebebiyle, yargı kararı mucibince geri verme işleminin yapılması durumunda, yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın ortadan kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğü izahtan vareste bir husustur. Bu durumda, Gümrük Yönetmeliği’nin 181 inci maddesi kapsamında yapılan bildirimler sonucunda, ilgili kurum tarafından belgenin düzenlenmesinin mümkün olmadığı hususunun gümrük idaresince yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi durumunda, herhangi bir işlem tesis edilmez. Aksi takdirde, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelge’de belirtilen usullere devam edilerek alınacak sonuca göre işlemler tekemmül ettirilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelge’ye göre yapılan işlemlere ilişkin idari yaptırımlara dair itirazlardan vazgeçilmesi veya dava aşamasında olanlarla ilgili olarak da davadan feragat edilmesi halinde; yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, feragat veya itirazdan vazgeçme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi koşuluyla idari yaptırımlar iptal edilir.””

Şeklinde Yeniden düzenlenmiştir.

——————————————-

Dilara KARAKAYA ,

 Notları Aşağıdadır.

Resmi gazatede yayınlanan 2 teblig var.

 Filistin devleti menşeli eşyalarda özellikle hurma ith bir ton arttırımı oldu ithal lisansta.

Damping soruşturması dizel motorlar ile ilgili açıldı.

Gecici ith yapılan araçlar var yabancı plakalardan alınacak ücretler var ulaştırma bakanlığınca. Kıymet kriterli gözetim uygulaması var ithalatta, nihai kararı danıştay yükümlülerin lehine olarak vermişti. Uygulama ile ilgili düzenlenme 31.03.2021 de yayınlandı. Suriye üzeri transitler var usul ve esasların başvuruların nasıl olacağı ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Tps de diible yapılan ihr süreleri var bu süre dışında yapılan ihr istinaden tasarruflu yazı yayınlandı.

Filistin devleti ile ilgili düzenlemede hurma ith ile ilgili tarife kontenjanı bin tondan üç bin tona arttırıldı.

Elektronik imza ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Ve eskilerinde kullanılabilmesi ile ilgili bir düzenlemeye gidildi.

Dizel motorlar ile ilgili Damping soruşturması açıldı soruşturma sonucunda herhangi bir kesin yada geçici önlem kararı verilmedi. Soruşturma açılmasının kararı yayımlanmıştır. Damping marjı kadar rakam teminata bağlanılıyor yada vergi alınıyor bu karar verilmemiştir henüz.

Yabancı plakalı taşıtlar geçici ithalat  kapsamında getirilip tamirler yapılıyor. KDV istisnası uygulanıp ihracat yapılıyor. Türkiye’de giren araç ile ilgili bir ek ücret alınıyor ve çeşitli araç tiplerine göre rakamlar belirlenmiştir. Bir tadilat yada bakım onarım yapılacaksa iki bin EURO yada TL. l karşılığındaki işlem yapılacaksa Türkiye de herhangi bir ücret alınmayacaktır. Eğer altında ise tamir onarım ücretleri 600 Euro bakanlıkça alınacaktır.

Diib ile ilgili yapılan işlemlerde kapasite raporlarının kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili genel müd. Soru sorulmuştur. Diib süresi ile ilgili direk bir bağlantısı olmadığı için genel müd. Diib süresi sınırı ile ilgili kapasite raporunun bir bağlantısı olmadığını bildirmiştir.

Genelgenin değişmeden önceki hali gözetim ile ilgili bir rakam atıyorduk beyannameye. Fazla vergi ve fiili alacakları firmalar mahkeme ile geri almıştır. Güm idaresi bu vergilerin geri alınmasından dolayı yurtdışına atmayıp gözetim belgesi alınması yoksa geri vergileri alamayacağını bildirmiştir firmalara.

Eğer güm id beyan ettiğiniz yurtdışı gideri geri verme ile geri aldıysanız yadared edildiyse mahkemeye götürüldüyse izin alınması gerekmektedir ilgili kurumdan gözetime tabi olmadığı ile ilgili

Suriye ile ilgili tic genelgesinde amaç kapsam kısmında Suriye ile ith-ihr transit esasları netleştirilmiştir. Serbest tic anlaşması askıya alındı Suriye’den Türkiye’ye gelenlerde belli izinler alınması gerekmektedir her ürün ith yapılmamaktadır ihr ve transit serbest ama Suriye’den izin alınarak Türkiye’ye gelmektedir.

Tps izin süreleri ihr diib izin kapsamında yapılan süreler var. Bir ve iki ay açan sürelerde 241 cezaları uygulanmaktadır. Tps den yapılan başvurularda tps süreleri mi yoksa rejimde verilen süreler mi dikkate alınması lazım. Tps üzerinden verilen sürelere muhakkak uyacağız. İki ay aşan sürelerde sistem tescili veriyor ama iki ay üzerindekilerine izin vermemektedir.

Uzlaşma başvuruları elektronik ortamlarda bakanlık net sitesinden yapılmaktadır. Ama sistem oturana kadar süre geçmemesi için başvuruları manuel de yapılması ve başvuruların kabulü ile ilgili tasarruflu