2020/9 sayılı ÜGD Tebliğinde yer alan GTİP’lerin karşısında evlerde kullanılan ibaresi yazmakta iken 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğindeki GTİP’lerin karşısında ise diğerleri ibaresinin bulunduğu ifade edilmiştir.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı :E-24545304-553.02-00061255227
Konu :İthalat Denetimi

12.02.2021 / 61255227
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :13.01.2021 tarihli ve E-13350101 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza iletilen ilgi’de kayıtlı yazıda, 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği eki listede yer alan 8414.59.25.20.00 ve 8414.59.35.20.00 GTİP’lerinin Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikle 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği eki listede yer alan 8414.59.25.90.00, 8414.59.35.90.00 GTİP’lerine tahvil edildiği, 2020/9 sayılı ÜGD Tebliğinde yer alan GTİP’lerin karşısında evlerde kullanılan ibaresi yazmakta iken 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğindeki GTİP’lerin karşısında ise diğerleri ibaresinin bulunduğu ifade edilmiştir.
Yazıda devamla, 2020 yılında yalnızca evlerde kullanılan fanların denetlendiği ancak gerçekleştirilen değişiklikle bütün fanların denetime tabi olmaya başladığı belirtilerek konunun açıklığa kavuşturulması talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinin Geçici Maddesi;
“(1) 1/1/2021 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)’ne göre sonuçlandırılır.
(2) Bu Tebliğin hükümleri, bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda, sene içerisinde gerçekleştirilen toplantılara istinaden ÜGD Tebliği eki listede yer alan GTİP’lere yenileri eklenebilmekte veya var olanların bir kısmı çıkartılabilmektedir. Diğer taraftan, bu çalışmalar dışında TGTC’de yapılan değişiklikler sebebiyle de Tebliğ eki listedeki GTİP’lerde değişiklikler gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, ÜGD Tebliğleri eki listede yer alan GTİP’lerin karşısında yer alan ifadelerin büyük bir kısmı TGTC’den alınmakta iken bir kısmına ise denetim hedefleri dikkate alınarak tarafımızca karar verilmektedir.
Bu bağlamda, TGTC değişikliği sebebiyle değişen GTİP’lerin karşısında yer alan ifadeler de değişmekte diğer bir ifade ile TGTC’deki değişiklik hem GTİP hem de GTİP ifadesi ile aynen ilgili ÜGD Tebliğine aktarılmakta olup, söz konusu GTİP veya ifade değişikliği ile denetlenmeye başlanacak ürünler için gerekli düzenleme yukarıda zikredilen Geçici Madde ile yapılmıştır.
Yazınızda dile getirilen bir diğer husus da 2020/1 sayılı ÜGD Tebliğ eki listede yer alan 8547.20.00.00.00 GTİP’li PVC kuru yer buvatlarının 2021/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamına alınmasıdır.
Yazınızda, bahse konu ürünlerin hem elektriksel bağlantılarının bulunmadığı hem de motorlu kara taşıtlarında kullanıldıkları belirtilmiş ve bu itibarla söz konusu GTİP’ten ithal edilecek ürünlerin tamamının mı denetime tabi tutulacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu dile getirilmiştir.
Bilindiği üzere, 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası; “Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır” hükmünü amirdir. Bu kapsamda, söz konusu ürünlerin kapsam dışı olup olmayacağına ilk önce ilgili gümrük idaresince karar verilecek bu kararın verilmediği durumlarda ise nihai sonuç TSE tarafından belirlenecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirlari Derneğine