9/8/1983tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20ncimaddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

 

31 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31351(5. Mükerrer)
TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ

FIKRASININ (k) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ

PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/53)

 

9/8/1983tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20ncimaddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

 

30/3/2005tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17ncimaddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak28/11/2020tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20ncimaddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları1/1/2021tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.