Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 120 lira ile 2 bin 290 lira arasında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi de 190 lira ile 62 bin lira arasında uygulanacak.

(daha&helliip;)

Read More

Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı

Ukrayna – Rusya savaşı nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getirememiş olan firmaların Dahilde İşleme İzin Belgelerine, ilgili bölge müdürlüklerine taahhüt edilen ihracatı yerine getirememelerini belgelemeleri ve ilgili bölge müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda ilave 6 aylık ek süre verilmesine karar verilmiştir

(daha&helliip;)

Read More

Motorlu Taşıtlar Vergisi

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 54)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 25 (yirmi beş) olarak belirlenmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 70.600’ü aşmayanlar 1 1.313 916 512 386 136
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar 2 1.443 1.007 562 426 150
123.700’ü aşanlar 3 1.576 1.098 615 465 162
1301 – 1600 cm³ e kadar 70.600’ü aşmayanlar 4 2.287 1.715 995 703 270
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar 5 2.517 1.887 1.095 771 295
123.700’ü aşanlar 6 2.746 2.058 1.192 842 322
1601 – 1800 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar 7 4.445 3.476 2.043 1.247 483
177.000’i aşanlar 8 4.851 3.790 2.232 1.362 527
1801 – 2000 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar 9 7.003 5.393 3.170 1.887 742
177.000’i aşanlar 10 7.641 5.886 3.458 2.058 810
2001 – 2500 cm³ e kadar 221.000’i aşmayanlar 11 10.506 7.627 4.765 2.846 1.126
221.000’i aşanlar 12 11.462 8.320 5.197 3.106 1.228
2501 – 3000 cm³ e kadar 442.300’ü aşmayanlar 13 14.648 12.745 7.961 4.282 1.570
442.300’ü aşanlar 14 15.982 13.902 8.686 4.672 1.713
3001 – 3500 cm³ e kadar 442.300’üaşmayanlar 15 22.310 20.075 12.092 6.036 2.211
442.300’üaşanlar 16 24.340 21.898 13.191 6.583 2.415
3501 – 4000 cm³ e kadar 708.000’i aşmayanlar 17 35.078 30.291 17.838 7.961 3.170
708.000’i aşanlar 18 38.270 33.043 19.463 8.686 3.458
4001 cm³ ve yukarısı 840.700’ü aşmayanlar 19 57.415 43.053 25.498 11.460 4.445
840.700’ü aşanlar 20 62.633 46.968 27.817 12.501 4.851
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
  100 – 250 cm3’e kadar 245 183 135 83 32
  251 – 650 cm3’e kadar 506 383 245 135 83
  651 – 1200  cm3’e kadar 1.306 776 383 245 135
  1201 cm3 ve yukarısı 3.168 2.093 1.306 1.037 506

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 1.570 1.037 506
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 2.093 1.306 776
1901 cm3 ve yukarısı 3.168 2.093 1.306
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 3.965 2.368 1.037
26-35 kişiye kadar 4.755 3.965 1.570
36-45 kişiye kadar 5.292 4.488 2.093
46 kişi ve yukarısı 6.348 5.292 3.168
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 1.408 935 458
1.501-3.500 kg’a kadar 2.851 1.652 935
3.501-5.000 kg’a kadar 4.283 3.565 1.408
5.001-10.000 kg’a kadar 4.755 4.038 1.893
10.001-20.000 kg’a kadar 5.715 4.755 2.851
20.001 kg ve yukarısı 7.148 5.715 3.321

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 26.545 21.225 15.916 12.730
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 39.825 31.851 23.887 19.108
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 53.108 42.483 31.851 25.482
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 66.391 53.108 39.825 31.851
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 79.675 63.736 47.795 38.230
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 92.957 74.360 55.762 44.597
20.001 kg. ve yukarısı 106.236 84.980 63.736 50.986

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 1.313 916 512 386 136
1301-1600 cm³ e kadar 2.287 1.715 995 703 270
1601-1800 cm³ e kadar 4.042 3.157 1.860 1.132 438
1801-2000 cm³ e kadar 6.368 4.903 2.882 1.715 676
2001-2500 cm³ e kadar 9.550 6.933 4.332 2.587 1.023
2501-3000 cm³ e kadar 13.318 11.585 7.237 3.891 1.428
3001-3500 cm³ e kadar 20.282 18.250 10.992 5.486 2.012
3501-4000 cm³ e kadar 31.891 27.537 16.217 7.237 2.882
4001 cm³ ve yukarısı 52.195 39.140 23.180 10.416 4.042

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Read More

Antrepo Götürü Teminat Tutar Kontrolü

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-40216608-157.01

Konu     :Antrepo Götürü Teminat Tutar Kontrolü

12.11.2021 / 69088347

DAĞITIM YERLERİNE

 Bakanlığımıza intikal eden taleplerden, Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi gereğince antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat miktarının hesaplanmasına ilişkin olarak; Antrepo-GDY Takip Programında yer alan antrepo künyesinde belirtilen açık alan ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği EK-80 f maddesinde Genel Antrepoların sahasında eşya yükleme ve boşaltma alanlarının yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde hareket edebilmesi için minimum 500 m2’lik açık alanının götürü teminat tutarına eklenip eklenemeyeceği hususunda tereddüt olduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Yönetmelik eki Ek-80’in “II. Antrepolarda Aranacak Şart ve Nitelikler” bölümünün “A-Genel Özellikler” başlığının 1 inci maddesinin (f) bendi uyarınca; Antrepo içinde ve/veya sahasında eşya yükleme ve boşaltma alanlarının yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde hareket edebilmesi için minimum 500 m2’lik açık alanının bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla, antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat tutarı hesaplamasının Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 inci maddesi hükmü çerçevesinde Antrepo-GDY Takip Programında yer alan antrepo künyesinde belirtilen alan(açık+kapalı) ve/veya hacim üzerinden yapılması; eşya yükleme ve boşaltma alanlarının yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde hareket edebilmesi için antrepo sahasında bulunan 500 m2’lik açık alanın ise söz konusu götürü teminat tutarına dahil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Read More

Huhubat ve Bakliyat İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:4480) ile Hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı – Buğday – Arpa – Çavdar – Yulaf – Mısır – Mercimek – Nohut İthalatında 31 Aralık 2021 tarihine kadar gümrük vergisi sıfırlandı.

Yine ithalat rejimi kararında değişiklik yapan diğer Cumhurbaşkanı kararına göre de, kahve ithalatının gümrük vergisi Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri için yüzde 11’den yüzde 6’ya, Kosova için yüzde 13’den yüzde 8’e, D-8 ülkeleri için yüzde 10’dan yüzde 8’e, ve diğer ülkeler için yüzde 13’den yüzde 8’e düşürüldü.

Bu ürünün en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatında ise gümrük vergisi yüzde 11’den yüzde 6’ya indirildi.

Read More

Vergi yapılandırması ve ödeme süresi uzatıldı

Yapılandırmada başvuru süresi 31 Ağustos’tan 30 Eylül’e, ilk taksit ödeme süresi de eylül ayından ekim ayı sonuna kadar uzatıldı.

Hüseyin GÖKÇE

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular bir ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; başvuru süresi 31 Ağustos’tan 30 Eylül’e, ilk taksit ödeme süresi de eylül ayından ekim ayı sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan, yangın ve sel afetleri sebebiyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde ise son iki yapılandırmaya ilişkin taksit ödeme süreleri de mücbir sebep halinin sona ermesinden itibaren 1 ay sonrasına ertelendi.

Söz konusu afet bölgelerin bir kısmında 31 Aralık 2021, bir kısmında da 1 Kasım 2021 e kadar mücbir sebep ilan edilmişti.

 

Matrah ve vergi artırımı imkanı

7326 sayılı yapılandırma Kanunu kapsamında, bugüne kadar 3 milyon 480 bin mükellef, 69 milyar 125 milyon liralık borcunu yapılandırdı. Mükellefler yapılandırılan tutarın 2 milyar 873 milyon liralık kısmını peşin olarak ödedi.

Daha önce çıkarılan yapılandırmadan farklı olarak başvuruları devam eden bu yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde, geriye dönük 5 yıllık zaman dilimine ilişkin matrah ve vergi artırma imkanı da bulunuyor. Bu imkandan yararlanarak artırımda bulunan mükelleflere aynı döneme ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmıyor.

Yine daha önceki yapılandırmalarda yer almayan stok affı uygulaması da bu yapılandırma kapsamında yapılabiliyor.

Buna göre, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar yanı sıra, kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara ilişkin kayıt düzeltme hakkı da getirilmişti. Bu hak kapsamında kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan, kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlar da düzeltilebiliyor.

Kaynak : Dünya.com

Resmi Gazete 

Read More